Back to basic , go to inner .
วิถีแห่งโยคะ (มรรค 8 แห่งโยคะ) Eight Limbs of Yoga
วิถีแห่งโยคะ (มรรค 8 แห่งโยคะ) Eight Limbs of Yoga

การฝึกโยคะที่หลายๆ คนมุ่งมั่นฝึกอยู่นั้น ไม่ใช่เพียงการฝึกท่าโยคะเท่านั้น ยังมีส่วนอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่ ในวิถีแห่งการฝึกตน อันประกอบไปด้วย
1. ยมะ (Yama) Universal morality การเริ่มต้นฝึกโยคะ ต้องเริ่มต้นดวยการถือยมะ โยคะคือการฝึกกายฝึกใจไปพร้อม ๆ กัน จริยธรรม หรือ ข้อควรละเว้น ถือเป็นพื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ ศีลจึงเป็นหลักของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ ซึ่งมีด้วยกัน 5 ข้อ ได้แก่ การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง การไม่ลักทรัพย์ การไม่พูดปด การประพฤติตนบนทางแห่งความเป็นจริง และ การไม่ถือครองวัตถุเกินความจำเป็น
2. นิยมะ (Niyama) personal observances วินัย หรือข้อควรปฏิบัติ 5 ประการ ได้แก่ การอดทนอดกลั้น การพอใจในส่ิงที่ตนเองมีอยู่ การหมั่นชำระกายใจให้บริสุทธิ์ การหมั่นศึกษาตนเองเรียนรู้โยคะ และการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มีความศรัทธาในโยคะที่กำลังฝึกอยู่
3. อาสนะ (Asana) Body postures คือท่าการบริหาร หรือการดูแลร่างกาย เพื่อการสร้างสมดุลระหว่างกายและใจ
4. ปราณยามะ (Pranayama) Breathing exercises เป็นการฝึกควบคุมลมหายใจ เพื่อควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้จิตสงบ
5. ปรัทยาหาระ (Pratyahara) Control of senses คือการสำรวมอินทรีย์ เมื่อร่างกายนิ่ง ลมหายใจสงบ จากนั้นก็ฝึกควบคุมประสาทรับรู้ ซึ่งมักแปรปรวนไปตามสิ่งเร้า หรือสิ่งกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก การควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
6.ธารณะ (Dharana) Concentration & Cultivation หรือการเพ่งจ้อง เมื่อกายสงบ อารมณ์มั่นคง จึงเริ่มอบรมจิตใจ ซึ่งมีธรรมชาติของการไม่หยุดนิ่ง จิตนิ่งเป็นจิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานให้ลุล่วงได้
7.ฌาณ (Dhyana) Devotion การอบรมจิตสม่ำเสมอ ทำให้จิตมีคุณภาพสูงขึ้น ๆ สามารถจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว เป็นจิตที่มีกำลัง ควรแก่การงาน
8. สมาธิ (Samadhi) Union with the Universe คือผลสูงสุดที่ได้รับจากการฝึกโยคะ จิตสมาธิของโยคะ คือจิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียว มีความตั้งมันแน่วแน่

การฝึกโยคะ เมื่อปฏิบัติไปให้ได้ครบทั้ง 8 ประการแล้ว ก็คือการมีวิถีชีวิตไปตามครรลองของโยคะ เป็นการฝึกกายให้มีความแข็งแรง และยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น จนไปสู่ระดับสูงสุดเท่าที่ศักยภาพความเป็นมนุษย์พึงพัฒนาไปให้ถึงได้ นั่นคือ การเป็นอิสระจากสิ่งผูกมัดทั้งหลายทั้งปวง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพกายแข็งแรง มีคุณภาพจิตใจที่สงบ สันติสุขร่มเย็น

Posted by Roots8Yoga 0 Comments

0 comments

The comments are closed