Back to basic , go to inner .
โครงการระดมทุนสาธารณะ เพื่อจัดทำภาพยนตร์แนวแสวงหาความหมายชีวิต เรื่อง “Headstand” โยคะ ฟิล์มเรื่องแรก
โครงการระดมทุนสาธารณะ เพื่อจัดทำภาพยนตร์แนวแสวงหาความหมายชีวิต เรื่อง “Headstand” โยคะ ฟิล์มเรื่องแรก

เรียน เพื่อน พี่ น้อง ชาวโยคะ และผู้สนับสนุนทุกท่าน
โครงการระดมทุนสาธารณะ เพื่อจัดทำภาพยนตร์แนวแสวงหาความหมายชีวิต เรื่อง “ Headstand” โยคะฟิล์มเร่ืองแรก ความยาว 90 นาที นีี้ เป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจจะผลิตขึ้น เพื่อทำหน้าที่เสมือน สื่อกลาง ส่งเสริมภาพรวม เปิดมุมมองการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกระตุ้นให้เริ่มหันมาใส่ใจดูแล สุขภาพกายใจแบบองค์รวม
เนื้อหาภาพยนตร์เป็นการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใก้ลตัว ผ่านตัวละคร 5 สาว วัยทำงาน ในสังคมเมือง จากการตั้งข้อสังเกตว่า ทุกคนมีความทุกข์ในตัวเอง ทั้งทางร่างกาย เช่น เจ็บป่วย หรือทางใจ เช่น ความคิด และ อารมณ์ การฝึกโยคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือก ซึ่งอาจตอบโจทย์ความต้องการ ของแต่ละคน ทั้งทางกายภาพ หรือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เริ่มจากกระบวนการเรียนรู้ นำสู่ การค้นหาสิ่งที่ลึกกว่าทางจิตใจ ซึี่งภาพลักษณ์ของโยคะ มีเสน่ห์ ท้าทาย ทันสมัย และมีความเป็น สากล ไม่อิงความเชื่อ ไม่ขัดศรัทธาทางศาสนาของใคร
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เร่ิมเขียนบทตั้งแต่ เมษายน จะเริ่มเก็บฟุตเตจที่เมืองฤษีเกศ อินเดีย ช่วงกันยายน จากนั้นวางแผนก่อนการผลิต เช่น คัดตัวนักแสดง และอื่น ๆ เป็นลำดับต่อไป
ส่วนโครงการจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความอนุเคราะห์จากทุกท่าน จึงขอเชิญชวนเพื่อน พี่ น้อง และชาวโยคะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ

ผู้เริ่มโครงการ: อุบลสิริ พชรวรรณ -ร้านกาแฟบางรัก / รูทส์8 โยคะ และ
ฮาเมอร์ ซาลวาลา ผู้กำกับและช่างภาพอิสระ

สิ่งที่ผู้สนับสนุนจะได้รับ :-
1. ผู้ร่วมสนับสนุนตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ได้รับการจากรึกชื่อขอบคุณท้ายภาพยนตร์ และ พ็อกเก็ตบุ๊ก / หรือ โฟโต้บุ๊ก
2. ผู้ร่วมสนับสนุน 1 กองทุน ๆ ละ 2,500 บาท
• ได้รับคูปองฝึกโยคะ 10 ครั้ง มูลค่า 5,000 บาท จากสตูดิโอ Roots8 yoga
• ได้รับการจารึกชื่อขอบคุณท้ายภาพยนตร์
• ได้รับการจารึกชื่อขอบคุณในพ็อกเก็ตบุ๊ก/ หรือ โฟโต้บุ๊ก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
3. ผู้ร่วมสนับสนุน 80 ท่านแรก ที่สนับสนุนท่านละ 25,000 บาท
• ได้ร่วมเป็นเกียรติชมภาพยนตร์ รอบปฐมทัศน์ ด้วยกัน
• ได้รับคูปองฝึกโยคะ100 ครั้ง มูลค่า 50,000 บาท จากสตูดิโอ Roots8 yoga
• ได้รับพ็อกเก็ตบุ๊ก หรือ โฟโต้บุ๊ก 1 เล่ม (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
• ได้รับการจารึกชื่อขอบคุณท้ายภาพยนตร์
• ได้รับการจารึกชื่อขอบคุณในพ็อกเก็ตบุ๊ก/ หรือ โฟโต้บุ๊ก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ช่องทางร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่าระดมทุนสาธารณะ เพื่อจัดทำภาพยนตร์ Headstand โยคะ ฟิล์ม ดังนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสีลมซอย1 บัญชีออมทรัพย์ น.ส. อุบลสิริ พชรวรรณ เลขบัญชี 784-2-01944-8
2. กล่องรับสนับสนุนที่ ร้านกาแฟบางรัก ซอยศาลาแดง โทร 081-8507302
3. กล่องรับสนับสนุนที่ Roots8 Yoga สาธรซอย8 โทร 097-2322678
แจ้งความประสงค์ผ่านข้อความ ใน fb page : headstand เฮดสแตนด์ หรือ email: cafebangrak@yahoo.com

หมายเหตุ
1. หากการระดมทุนขั้นต้นไม่เป็นไปตามคาดหมาย การผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้จะยังคงดำเนินการ ต่อไป แต่ด้วยระยะเวลาการผลิตที่นานขึ้น และด้วยกำลังทุนที่พอจะจัดหาได้
2. หากการระดมทุนได้รับการสนับสนุนเกินความคาดหมาย ทุนทุกบาทจะนำมาผลิตงานให้มี คุณภาพมากขึ้น และนำไปต่อยอด เพื่อใช้สนับสนุนผู้อยู่ในเส้นทางผลิตและสร้างสรรค์งาน ในโครงการอื่นต่อไป
3. ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ผลิตขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนธุรกิจของผู้เริ่มโครงการแต่อย่างใด แต่ตั้งใจให้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของทุกท่าน ผู้ซึ่งมีส่วนส่งเสริมในทุกกิจกรรม ทุกบทบาท ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

A fundraising project to support a film about finding the meaning of life
“Headstand” a yoga film
__________________
Dear friends, fellow yoginis and kind supporters,
This is our first time organizing a fundraising activity. The purpose is not to make an offering to a temple, to build a temple hall, or to print praying books as you are probably familiar with. Rather, we are spending this money on a film which is intended to promote healthier living and encourage people to take care of their mind and body. There are many films that, through the art of storytelling, visuals, music, scripts and other elements, are able to reach the mind of the audience and spark positivity in their heart. Our team hopes that this film will be one of those.
The story is something close to our heart. The idea is that we are all suffering in a certain way – a physical suffering due to an illness, or a mental suffering from our thoughts and emotions. Practicing yoga is one of the activities that can solve those problems, from physical to spiritual. The learning process leads you to dig deep into your heart. Yoga is fun, challenging, contemporary and universal. It is not based on beliefs and does not go against any religion.
The core of this story is to practice the mind and the body and a comparison between two age-old paths – yoga and Buddhism – in everyday life. A part of yoga as we know it today is influenced by the Western approach which reduces the spiritual aspect and focuses more on the physical side. The process and the marketing of yoga have made it a trend. Yoga is now available in modern studios as a form of exercise. It appeals to a lot of people. Buddhism, however, has remained quite traditional. It still focuses on meditation, breathing techniques, and controlled motion, such as walking, in a religious venue, such as a meditation center or a temple. We would like to invite you on a quest to find the answer – is traditional Buddhism still interesting, or is it against the modern lifestyle? Is it easier or harder to convince people to practice yoga than to meditate at a temple?
Both paths share the same goal – to know yourself, to let go of the ego, and to prepare for a higher level of spiritual learning. Along the way, there can be distractions that deviate you from the ultimate goal – competition, trying too hard, being too ambitious, seeking fame, being driven by money, being discouraged, doubting yourself. So the question is, are you on the right path? Can you let go of your ego, or does practice make the ego swell?
This fundraising project will lead to a production of a 90-minute Thai film, titled Headstand. A starting fund of 200,000 baht comes out of our personal pocket. We are raising funds for management and production of the film, which is produced by an experienced and committed team.
This is a good project with a good intention. There are many dreams in this world, and sometimes a person’s dream makes another’s come true. Sometimes we can support other people’s dream, while sometimes we can only send them moral support. In this day and age, business runs alongside social responsibility, and success does not always mean profitability.
We would like to invite you to take part in this project and spread the word. Thank you for your cooperation.

Ubolsiri Pacharawan (Café Bangrak) & Vivek Singh (Roots8 Yoga)
Hamer Salwala (Director and Photographer)

Note
1. If the funds raised do not meet the goal the production of this film will still go ahead, but might take longer, and will be based on available funds.
2. If the funds raised exceed the goal, all of the funds will be spent on improving the quality of the film and support other projects in the future.
3. This film is not meant to be a business tool for the project initiators. Rather, it is for the benefit of all the supporters and all involved.
4. For the latest update on this project, visit Facebook page: headstand เฮดสแตนด์
for more information please call :Ubolsiri Pacharawan (Kook) at 081-8507302. Send a message on Facebook page : headstand เฮดสแตนด์ or email: cafebangrak@yahoo.com
Production time (approx.)
Research, script writing, and script editing: April – July 2017
Begin shooting and filming footage in India: September 27 – October 4, 2017
Pre production, Production and Post production will be processed after that.
Premier in Thailand and to be submitted to international film festivals.

Supporters will receive:-
1. Supporter who donate 1 baht or more will receive a special mention in end credit and pocket book or photo book
2. Support one fund, 2,500 baht each
• 10 yoga vouchers, valued at 5,000 baht, from Roots8 Yoga
• Special mention in end credit
• Special mention in pocket book or photo book (choose one)
3. The first 80 supporters who donate 25,000 baht
• Join the premier of the movie
• 100 yoga vouchers, valued at 50,000 baht, from Roots8 Yoga
• A pocket book or a photo book (choose one)
• Special mention in end credit
• Special mention in pocket book or photo book (choose one)

You can support the fundraising activity for the production of Headstand through these channels:
1. Transfer money to Kasikorn Bank,account name Ubolsiri Pacharawan,account number 784-2-01944-8
2. Make donation in the box at Café Bangrak, Soi Saladaeng, Tel: 081-8507302
3. Make donation in the box at Roots8 Yoga, Sathon Soi 8, Tel: 097-2322678

Posted by Roots8Yoga 0 Comments

0 comments

The comments are closed